Kancelaria NiK do usług

 

Z jakim problemem można się zgłosić do Kancelarii NiK?

Prowadzimy działania w zakresie usług prawnych, pomagając osobom uzyskać́ należne im roszczenia. Nasze spektrum usług jest bardzo szerokie – od tych najczęściej spotykanych na rynku, czyli pomocy osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwych, nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak wypadek w pracy czy w gospodarstwie rolnym, czy wypadek komunikacyjny. Pomagamy osobom, których mienie uległo zniszczeniu, realizując dodatkowe roszczenia z tytułu polisy OC podmiotu, który pośrednio albo bezpośrednio przyczynił się do powstania zniszczenia tego mienia. Jednak główna usługa skierowana jest na rynek finansowy i tutaj realizujemy najwięcej naszych spraw. Pomagamy osobom, które borykają się z problemami wynikającymi z umów zawartych z bankami, parabankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi, w tym umów na kredyty walutowe bądź złotówkowe, tym, którzy skorzystali z dobrej okazji i dali się złapać w pułapkę finansową czy skorzystali z polisolokat. Realizując te wszystkie usługi, służymy także pomocą osobom, które mają dodatkowe koszty kredytu, takie jak ubezpieczenie wkładu własnego. Często dotyczy to kredytów hipotecznych i generuje niepotrzebne koszty obciążające konsumenta.

Przełom w kredytach złotówkowych!

Aktualnie wielu Polaków znalazło się w ciężkiej sytuacji finansowej, która spowodowana jest ciągle utrzymującymi się konsekwencjami pandemii koronawirusa, sytuacją za naszą wschodnią granicą oraz ciągle rosnącą inflacją, której wartość dobija 20%. Podnoszenie stóp procentowych kredytów dało się odczuć kredytodawcom. Natomiast okazuje się, że nie tylko niepoprawnie prowadzona polityka finansowa państwa zapędziła kredytobiorców w tzw. „kozi róg”. Instytucje finansowe dopuściły się stosowania bezprawnych praktyk wykorzystywanych w umowach kredytowych wobec konsumentów.

Uczciwe traktowanie ze strony podmiotów finansowych, które dotychczas wykorzystywały swoją przewagę i niewiedzę konsumenta, należy się nie tylko posiadaczom kredytów frankowych. Nastąpił przełom w kredytach złotówkowych.

Dużo mówi się o WIBORZE i podważaniu kosztów kredytowych, które się na nim opierają. W tym przypadku widzimy zasadność roszczeń, jednak w naszej ocenie jeszcze długa droga do ukształtowania odpowiedniej linii orzecznictwa. Obecnie kierujemy swoją uwagę w kierunku kredytów udzielonych w polskich złotych, gdzie skuteczność działania jest zdecydowanie większa. Wiele umów kredytowych zawieranych na przestrzeni ostatniej dekady posiada rażące wady prawne, które mogą być zasadne do zastosowania Sankcji Kredytu Darmowego. Dzięki czemu kredytobiorcy posiadają instrument do walki o swoje prawa, które wynikają m.in. z Ustawy o kredycie konsumenckim. Kredytobiorcy zasługują na sprawiedliwe oraz przede wszystkim zgodne z literą prawa traktowanie, a kredytodawcy nie mogą nadużywać bezprawnie swoich kompetencji.

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego (SKD) jest to szczególna instytucja prawna stworzona w celu ochrony kredytobiorców przed nieuczciwymi działaniami instytucji finansowych i innych pożyczkodawców działających na rynku finansowym – zarówno banków, jak i tzw. „parabanków”.

Ustawodawca umocował SKD w art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Artykuł ten stanowi, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę określonych obowiązków związanych przede wszystkim z treścią umowy o kredyt konsumencki konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Co istotne, zastosowanie SKD nie prowadzi do unieważnienia umowy kredytowej, dlatego też nie stawia kredytobiorcy w trudnej sytuacji, gdzie występuje postawienie w stan wymagalności spłaty całego finansowania jednorazowo.

Sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie jedynie do kredytów konsumenckich. Chodzi tutaj o zobowiązania, których wysokość nie przekracza 255 550 zł (może być równowartość w obcej walucie). Do katalogu zobowiązań, które podlegają sankcji kredytu darmowego, ustawodawca zalicza przede wszystkim kredyty gotówkowe oraz pożyczki. Jednakże sankcja kredytu darmowego obejmuje również kredyty hipoteczne, których umowa została podpisana przed 22 lipca 2017 roku. Co istotne, skorzystanie z SKD nie ma wpływu na ocenę zdolności kredytowej, a umowa zachowuje swoją moc prawną. SKD przysługuje zarówno kredytobiorcom, którzy posiadają kredyty aktywne, ale również konsumentom, którzy spłacili swoje zobowiązania na przestrzeni ostatniego roku.

NA CZYM POLEGA POMOC DLA KREDYTOBIORCÓW UDZIELANA PRZEZ KANCELARIĘ NIK?

Pomoc udzielana przez kancelarię NiK przeważnie zawsze dzieli się na kilka etapów.

Przeprowadzenie analizy podpisanej umowy to pierwszy najważniejszy krok przed rozpoczęciem współpracy z klientem i ostatecznie złożeniem pozwu przeciwko bankowi bądź innej instytucji finansowej, dotyczącej nieprawidłowości na etapie sporządzania umowy. Jak już wcześniej zostało wspomniane, w wielu umowach występują wady prawne, które łamią przepisy ustalone w Ustawie o kredycie konsumenckim. Wskazanie tych naruszeń pozwala na skuteczne działanie w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

Wówczas, gdy nasz zespół prawny wykaże wady prawne, które naruszają przepisy ww. ustawy, przystępujemy do wyliczenia tzw. WPS (wartość przedmiotu sporu), czyli niczego innego niż sumy odsetek oraz wszelkich kosztów, które instytucja finansowa jest zobowiązana do zwrotu kredytodawcy.

Po zgłoszeniu się do Kancelarii NiK i podjęciu współpracy klient zostaje przydzielony do odpowiedniego opiekuna, który zajmuje się wszystkimi formalnościami, a sam klient jest na bieżąco informowany o przebiegu jego sprawy. Już od samego początku klient jest informowany o całości procesu obsługi roszczenia: jak długo trwa, jakie są niezbędne dokumenty, aby zgłosić roszczenie, a co najważniejsze, z jakimi kosztami może spotkać się roszczący na całym etapie postępowania przedsądowego i sądowego.

Kancelaria wychodząc naprzeciw potrzebom oszukanych przez instytucje finansowe kredytobiorcom, przygotowała kilka modeli współpracy. Jeden z nich zakłada całkowity brak opłat ze strony klienta oraz skierowanie wszelkiego ryzyka związanego z prowadzeniem sprawy na barki kancelarii.

Całość procesu współpracy z klientem jest w pełni transparentna, tak aby przed podjęciem ważnej decyzji, jaką jest wybór najlepszej kancelarii, klient wiedział o wszystkich kluczowych elementach i na żadnym etapie nie został niczym zaskoczony.

 

Co warto zaznaczyć, analiza prawna umów kredytowych jest całkowicie bezpłatna.

 

 

Show Buttons
Hide Buttons