Leasing operacyjny czy kredyt – czyli którą formę wybrać?

Wybór formy finansowania składników majątku nie należy do najłatwiejszych decyzji. Istnieje bowiem kilka czynników, takich jak. np. wielkość firmy, branża czy cel inwestycji, na które przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę, aby wybrać najkorzystniejszą dla siebie formę. W poniższym artykule porównamy leasing operacyjny z kredytem, określając zarówno wady, jak i zalety obu tych form.

Leasing operacyjny – najważniejsze informacje

Leasing operacyjny polega na przekazaniu składnika majątku przez leasingodawcę do korzystania przez leasingobiorcę. Taka forma finansowania przedmiotu leasingu sprawia, że składnik majątku nie jest własnością leasingobiorcy, a nadal pozostaje składnikiem majątkowym leasingodawcy i to właśnie na leasingodawcy spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca natomiast do kosztów uzyskania przychodu zalicza raty leasingowe, opłatę wstępną oraz koszty związane z eksploatacją przedmiotu leasingu.

Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy leasingu przedsiębiorca ma prawo do wykupienia przedmiotu leasingu i wówczas dopiero wtedy staje się on jego własnością.

Umową leasingu operacyjnego mogą być objęte nowe i używane dobra ruchome, środki transportu, urządzenia, maszyny, sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz nieruchomości (działki, budynki).

Przykład 1.

Pan Artur dokonał zakupu zestawu komputerowego, podpisując umowę leasingu operacyjnego. Czy w takiej sytuacji składnik majątku jest jego własnością i może amortyzować ten zestaw w swojej działalności gospodarczej?

Nie, w przypadku umowy leasingu operacyjnego przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy, zatem pan Artur nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Kosztem pana Artura może być natomiast poniesiona opłata wstępna i raty leasingowe.

Jeżeli chodzi o formalności związane z zawarciem umowy leasingu, to jest ich niewiele. Przedsiębiorca przygotowuje kilka dokumentów, takich jak m.in. wpis do CEIDG oraz KPiR za określony rok + deklarację podatkową lub oświadczenia o niezaleganiu w stosunku do US i ZUS (formalności jest mniej, jeżeli przedsiębiorca posiada już pozytywną historię kredytową). Na tej podstawie badane są możliwości finansowe potencjalnego leasingobiorcy, a gdy wymogi są spełnione, przechodzi się do podpisania umowy.

Wyróżnia się również drugą formę leasingu – mianowicie leasing finansowy. Ta forma wydaje się jednak mniej korzystna podatkowo dla przedsiębiorcy.

 

Kredyt bankowy – podstawowe wiadomości

Kredyt bankowy, czyli pisemna umowa zawarta pomiędzy bankiem a konsumentem, jest częstą formą finansowania dla większości działalności gospodarczych w Polsce. Wiele banków w swojej ofercie posiada produkty finansowe przeznaczone stricte dla przedsiębiorców, niemniej jednak znalezienie rozwiązania dostosowanego do aktualnych potrzeb inwestycyjnych firmy może okazać się czasochłonne i wymaga przeanalizowania wielu czynników.

Wśród kredytów można wyróżnić kredyty obrotowe i inwestycyjne. Te pierwsze pomagają w zapewnieniu płynności finansowej w bieżącej działalności firmy (a więc regulowania należności z tytułu zakupionych towarów i materiałów). W związku z tym, to raczej druga z możliwości może być konkurencyjna dla leasingu operacyjnego.

Kredyt inwestycyjny zaciągany jest na ściśle określony umową kredytową cel. Środki kredytowe tego kredytu mogą zostać przeznaczone na zakup majątku trwałego, budowę i rozbudowę jego składników, zakup patentów, licencji lub na przejęcia innych przedsiębiorstw.

 

Należy wspomnieć, że proces ubiegania się o kredyt jest znacznie bardziej skomplikowany z uwagi na fakt, że środki zaciągane na kredyt inwestycyjny są zdecydowanie wyższe. Na przedsiębiorcy wnioskującym o kredyt spoczywa obowiązek przygotowanie sporej ilości dokumentów, zaświadczeń oraz opinii. Ponadto bank może wymagać przygotowania i przedstawienia biznesplanu.

Na podstawie wymaganych przez siebie dokumentów bank bada zdolność kredytową przedsiębiorcy. To od niej uzależniona jest wysokość kredytu oraz okres trwania umowy kredytowej. Dodatkowo przedsiębiorca ubiegający się o kredyt musi liczyć się z koniecznością wniesienia wysokiego wkładu własnego oraz zabezpieczenia kredytu, np. zabezpieczenie pod hipotekę. Dużą zaletą kredytu jest to, że zakupiony z kredytowych środków przedmiot staje się najczęściej własnością kredytobiorcy, a nie banku – zatem to przedsiębiorca swobodnie może dysponować majątkiem i go amortyzować.

Przykład 2.

Pani Milena zaciągnęła w banku kredyt inwestycyjny na zakup maszyn i urządzeń do firmy. Czy możliwe jest amortyzowanie składników i ujmowanie odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych przez panią Milenę? Czy jest ona właścicielem tych składników?

Tak, składniki zakupione z kredytu są własnością pani Mileny (umowa z bankiem jasno stanowi, że bank nie jest współwłaścicielem zakupionych z kredytu rzeczy). Zatem pani Milena dokonuje amortyzacji składników majątku, a odpisy amortyzacyjne stanowią koszt podatkowy prowadzonej działalności gospodarczej.

Kredyt i leasing operacyjny – porównanie

Leasingu operacyjnego i kredytu nie możemy traktować jako dóbr, które mogą się w całości zastępować. Leasing jest przeznaczony dla firm, które chcą zakupić sprzęt w postaci pojazdów, maszyn lub urządzeń do wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast umowa kredytowa ze względu na dłuższy okres jej zawarcia lepiej sprawdzi się np. przy zakupie nieruchomości. Zatem zanim podmiot zdecyduje się na daną formę finansowania, powinien określić przede wszystkim własne potrzeby oraz aktualną kondycję firmy.

Poniżej zostało przedstawione krótkie porównanie kredytu i leasingu operacyjnego głównie pod kątem podatkowym.

Cechy

Kredyt

Leasing operacyjny

Właściciel przedmiotu

kredytobiorca (poza nielicznymi wyjątkami)

leasingodawca

Amortyzacja

amortyzuje kredytobiorca

amortyzuje leasingodawca

Ogólny koszt podatkowy

kapitałowe raty kredytu nie stanowią kosztu firmowego, kosztem uzyskania przychodu są jedynie odsetki od udzielonego kredytu oraz odpisy amortyzacyjne zakupionego składnika majątku

(przy samochodach ograniczenie do 150 tys. zł)

koszt podatkowy stanowią opłata wstępna, raty leasingowe – część kapitałowa i odsetkowa

(przy samochodach ograniczenie do 150 tys. zł)

Miesięczny koszt podatkowy

odpis amortyzacyjny zależny od stawki amortyzacji wynikającej z przepisów podatkowych + część odsetkowa raty

opłata wstępna (jednorazowy koszt) przy rozpoczęciu, a w kolejnych miesiącach rata leasingowa (suma części kapitałowej i odsetkowej)

Procedury

weryfikowana zdolność kredytowa, obowiązek złożenia wielu dokumentów, oświadczeń i opinii

zwykle nieco prostsza weryfikacja zdolności kredytowej

Utrata przedmiotu (kradzież)

ubezpieczenie z cesją na bank pokrywa pozostałe do spłaty raty, nadwyżka jest wypłacana przedsiębiorcy (kredytobiorcy)

ubezpieczenie trafia do leasingodawcy, ewentualna dopłata spoczywa na przedsiębiorcy (leasingobiorcy)

 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co jest korzystniejsze – leasing operacyjny czy kredyt? Tym bardziej, że obecnie przy samochodach zarówno przy kredycie, jak i przy umowie leasingu wprowadzono te same limity kwotowe, co przy pojazdach, których wartość przekracza 150 tys. zł. Jednak przy określaniu różnic należy zwrócić uwagę na koszt miesięczny, który może okazać się wyższy przy leasingu, a to może wpłynąć na możliwość zmniejszenia ewentualnych miesięcznych, a w konsekwencji rocznych zobowiązań podatkowych. Zarówno jedna, jak i druga forma posiada swoje wady i zalety. W związku z tym przedsiębiorca powinien przeanalizować dokładnie oba sposoby finansowania przedsiębiorstwa oraz określić jasno swoje potrzeby, aby dobrać najkorzystniejsze rozwiązanie dla jego firmy.

 

Sandra Maj

Ekspert ds. księgowości i podatków wFirma.pl

Show Buttons
Hide Buttons